Cán bộ không thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính có thể bị cách chức.

    Để triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016). Theo Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án, có 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức (CCVC) vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính.

    Thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính là một trong những hoạt động có ý  đặc biệt quan trọng đối với quá trình giải quyết vụ án hành chính. Trên thực tế không phải lúc nào bản án, quyết định của Tòa án hành chính cũng được thi hành một cách nghiêm túc. Xuất phát từ đặc thù của hoạt động thi hành án hành chính đó là cơ chế “tự thi hành án” mà không thông qua một chủ thể thứ ba tổ chức thi hành án độc lập như trong thi hành án dân sự. Do vậy trên thực tế việc thi hành án hành chính thường gặp rất nhiều khó khăn  để đảm bảo cho cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc này Nghị định 71/2016 đã quy định cụ thể Công chức, viên chức có nghĩa vụ thi hành vi bản án quyết định của tòa án hành chính chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25 và Điều 26 Nghị định này. Cụ thể cán bộ, công chức sẽ có thể  bị xử lý các  kỷ luật đó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc, trong đó hai hình thức  hạ bậc lương , giáng chức chỉ được áp dụng với cán bộ.

    Bên cạnh đó nghị định này ghi nhận các nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các nội dung khác có liên quan đến việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức vi phạm trong thi hành án hành chính được được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về các biện pháp xử lý khác như: Công khai thông tin về việc không chấp hành án; không xét thi đua, khen thưởng; không đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính.