Điều kiện thành lập công ty khi là viên chức

Điều kiện thành lập công tyTôi hiện nay đang là viên chức làm việc tại trường hợp. Xin hỏi với tư cách là một viên chức tôi có được quyền thành lập doanh nghiệp hay không? Xin cảm ơn.

TƯ VẤN

Đối với trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

Mặt khác, Khoản 3 Điều 14 Luật viên chức năm 2010 quy định:

“Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.”

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì cá nhân, tổ chức có quyền được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp nhưng được góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Như vậy, trong trường hợp này: bạn là viên chức dạy học tại trường nên không được quyền thành lập doanh nghiệp.

https://www.facebook.com/lsdotrungkien/?ref=bookmarks