Định giá tài sản góp vốn vào công ty cổ phần

Anh Xuyên, chị Yến, anh Văn, anh Toàn cùng góp vốn dự định thành lập công ty cổ phần. Trong đó, anh Xuyên, anh Văn, anh Toàn đều góp vốn bằng tiền Việt Nam. Chị Yến góp vốn bằng ngôi nhà và quyền sử dụng đất nơi dự kiến làm trụ sở chính của doanh nghiệp. Vậy việc định giá ngôi nhà và quyền sử dụng đất là tài sản góp vốn của chị Yến được thực hiện như thế nào?

TƯ VẤN

Đối với trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý;

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Thông tư 02/2019/NĐ-BKHĐT;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

Nội dung tư vấn:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.”

Theo quy định trên, tài sản góp vốn vào công ty phải được định giá và thể hiện bằng đồng Việt Nam. Đối với Công ty cổ phần thì việc định giá có thể do cổ động sáng lập thực hiện hoặc thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

+) Cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

+) Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Như vậy, việc định giá ngôi nhà và quyền sử dụng đất của chị Yến được thực hiện theo nguyên tắc trên.