Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp. Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tự hào với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động. Dưới đây là các vấn đề pháp lý cần thiết để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

1. Về phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa trong mọi trường hợp không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

2. Về điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế.

*)Lưu ý: Doanh nghiệp đã thành lập có đăng ký kinh doanh nhưng trong ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa có mã ngành: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế” thì khi muốn xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề này trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.;

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế như:

+) Quản lý hoạt động lữ hành;

+) Hướng dẫn du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch;

+) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

+) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

*)Lưu ý: Về việc xác nhận kinh nghiệm cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành:

+) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc.

+) Doanh nghiệp xác nhận phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại thời điểm xác nhận người điều hành bắt đầu làm việc.

+) Giấy xác nhận phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu, không được viết tắt. Tên doanh nghiệp xác nhận phải viết theo đúng tên trên dấu của doanh nghiệp, phải ghi rõ thời gian làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Thẻ hướng dẫn viên phải là thẻ từ đang có giá trị và chưa sử dụng để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một doanh nghiệp khác;

– Phải ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

+) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

+) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

3. Một số trường hợp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

4. Về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;

– Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

– Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế từ 4 năm trở lên hoặc hoặc Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

– 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp

– Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp;

– Một số giấy tờ, tài liệu khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kèm theo

5. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch.

6. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp sau khi có đủ gửi hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như hướng dẫn nêu trên nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ;

– Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cụ Du lịch để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

– Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép, thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.

7. Thời gian giải quyết hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

8. Lệ phí cấp mới: 2.000.000 VNĐ

9Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Tư vấn đăng ký lại phạm vi kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế;

– Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.