Không là Đảng viên có thể ứng cử Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

Câu hỏi: Tôi 29 tuổi hiện đang là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường, tôi thuộc đối tượng dưới 35 tuổi và chưa là đảng viên.Trong kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh, tôi đã tự ứng cử chức danh phó chủ tịch uỷ ban nhân dân phường, sau đó tôi được xem xét và chủ tịch hội đông nhân dân đưa ra lý do tôi không nằm trong quy hoạch và tôi không phải đảng viên, đưa ra biểu quyết bằng hình thức dơ tay có nên cho tôi vào danh sách không và tôi đã không được vào danh sách ứng cử. Vậy cho tôi hỏi cách làm này có đúng theo quy định không ?

Chào bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn cho bạn như sau:

          Căn cứ vào điểm a khoản 2 điều 11 Nghị định 08/2016/ NĐ-CP quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND thì trình tự thủ tục bầu thành viên UBND  như sau: “ Chủ tịch UBND giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân. Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân”. Và pháp luật cũng không quy định về việc Phó Chủ tịch UBND bắt buộc phải là đảng viên. Như vậy, Chủ tịch HĐND đưa ra lý do bạn không nằm trong quy hoạch và không phải đảng viên là không có căn cứ.

      Hơn nữa, theo quy định tại điều 11 Nghị định 08/2016/ NĐ-CP thì bầu cử Phó Chủ tịch UBND do Chủ tịch UBND giới thiệu để lập danh sách ứng cử;  khoản 1 điều 4 Nghị định 08/2016/ NĐ-CP quy định sau khi lập danh sách ứng cử thì đại biểu Hội đồng nhân  bầu thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín. Khi bầu thành viên Ủy ban nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, nếu có đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được Chủ tịch UBND giới thiệu thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. Về biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì chỉ được quy định tại điều 4 Nghị quyết 1134/2016/ UBTVQH 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cư tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ  dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. Như vậy, đại biểu hội đồng nhân dân đưa ra biểu quyết bằng hình thức dơ tay là không làm đúng nguyên tắc.

         Nếu không đồng ý với kết quả bầu cử, bạn có thể khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và gửi đến  Phòng Nội vụ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày HĐND bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Điều 5, điều 12 NĐ 08/2016/ NĐ-CP).