Lợi ích mà công ty con được hưởng từ công ty mẹ

Tổ hợp công ty mẹ – công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, là hình thức liên kết ngày càng được ưa chuộng trong nền kinh tế thế giới.Theo mô hình công ty mẹ – công ty con, các doanh nghiệp liên kết với nhau thông qua việc đầu tư vốn; mối quan hệ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các doanh nghiệp cũng được phân định theo vốn góp của các pháp nhân. Ở nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc.. thì  một công ty được gọi và công ty mẹ khi sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của một công ty khác, đủ để chi phối công ty đó( thông thường là 50% vốn điều lệ trở lên). Còn ở Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 thì một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

     b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

     c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Có thể hiểu rằng công ty con là một công ty mà một công ty khác đầu tư vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty đó.

Công ty con sẽ được hưởng những lợi ích từ công ty mẹ đó là :

       Thứ nhất vẫn được tham gia các hoạt động thương mại một cách độc lập nhân danh chính bản thân mình, hoạt động của công ty con không phụ thuộc vào hoạt động của công ty mẹ, tức công ty con được thực hiện các kế hoạch quản lý cũng như kinh doanh của riêng mình mà không phụ thuộc vào kế hoạch của công ty mẹ, do đó công ty con sẽ tự chủ trong việc thực hiện các chính sách, kế hoạch của mình.

       Thứ hai được đảm bảo về ổn định cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của công ty con, với vai trò là chủ sở hữu, cổ đông lớn của công ty thì công ty mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cơ cấu tổ chức của công ty con thông qua việc quyết định đa số hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc..và các chức danh quản lý khác trong công ty con.

       Thứ ba  mô hình công ty mẹ-con sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác.Chuyển sang mô hình mẹ-con,  thì các công ty con sẽ chủ động hơn trong hoạt động của mình ví dụ như  cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn, công nghệ, thị trường…

     Thứ tư về tạo điều kiện để công ty con được sử dụng các nhãn hiệu của công ty mẹ thông qua hoạt động nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại theo quy định tại Điều 248 Luật thương mại 2005  thì nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Thông thường các công ty mẹ thường có nhãn hiệu riêng uy tín nổi bật do vậy với hoạt động nhượng quyền thương mại công ty con sẽ có nhiều cơ hội phát triển đặc biệt trong việc sử dụng nhãn hiệu thương hiệu của công ty mẹ, bên cạnh đó thì  nguồn vốn của công ty mẹ cũng là một nguồn lực lớn để thúc đẩy hoạt động của công ty con.

     Thứ năm tạo mối liên kết chặt chẽ tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Trong hoạt động thương mại thì việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau về mặt hàng, giá cả, mẫu mã.. là một điều không thể tránh khỏi. Do vậy với mô hình liên kết công ty mẹ-con là một mô hình liên kết khá chặt chẽ do vậy công ty mẹ con thường dễ dàng trong việc  giúp đỡ nhau trong việc tiếp cận thị trường, thu hút vốn đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại khác mà các công ty đơn lẻ khác khó mà có được.