Tranh chấp lối đi chung

Pháp luật bảo vệ quyền của chủ sở hữu đối với bất động sản, tuy nhiên để đảm bảo sự công bằng và lợi ích của các chủ thể khác trong một số trường hợp pháp luật cho phép sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Một trong những quyền cụ thể là quyền về lối đi qua