Điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vào năm 1990 mẹ tôi có vào Nam để kiếm sống, đến năm 1997 thì trở về nhưng không có đất ở và được người cậu ruột của tôi chỉ cho mảnh đất mà ông bà đã khai hoang. Mẹ tôi trồng hoa màu trên đó tính đến nay là gần 20 năm. Hiện mẹ tôi đang định xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về mảnh đất trên thì có đủ điều kiện không? Và phải đến đâu để làm thủ tục này?

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giá đất.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về Hồ sơ địa chính

Thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.