Thủ tục đăng ký Nội quy Lao động

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật Lao động 2012;

-Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

II.NỘI DUNG

1.Đối tượng phải tiến hành thủ tục:

Theo quy định Tại Điều 119 BLLĐ 2012 quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Do đó, đây là đối tượng bắt buộc phải đăng ký Nội quy Lao động. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

2.Thời hạn đăng ký nội quy lao động:

Tại Điều 28 Nghị định 05/2015 quy định về thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

3.Trình tự, thủ tục:

-Bước 1:Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lí lao động cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

*Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
  2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
  3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
  4. Nội quy lao động (có Quyết định ban hành của doanh nghiệp)

*Nơi nộp hồ sơ:

-Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đối với đơn vị đóng trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương);

-Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Đối với đơn đị đóng trong địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao);

Lưu ý: Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh

*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc gửi bưu điện

-Bước 2: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động.

-Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động tương tự như hồ sơ đăng ký nội quy lao động lần đầu.

4.Thời gian:

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Sau thời hạn 15 ngày, doanh nghiệp đến bộ phận một cửa nhận công văn thông báo về đăng ký nội quy lao động.