Không là Đảng viên có thể ứng cử Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

Tôi 29 tuổi hiện đang là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường, tôi thuộc đối tượng dưới 35 tuổi và chưa là đảng viên.Trong kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh, tôi đã tự ứng cử chức danh phó chủ tịch uỷ ban nhân dân phường, sau đó tôi được xem xét và chủ tịch hội đông nhân dân đưa ra lý do tôi không nằm trong quy hoạch và tôi không phải đảng viên, đưa ra biểu quyết bằng hình thức dơ tay có nên cho tôi vào danh sách không và tôi đã không được vào danh sách ứng cử. Vậy cho tôi hỏi cách làm này có đúng theo quy định không ?

Cán bộ không thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính có thể bị cách chức.

Nghị định 71/2016 đã quy định cụ thể Công chức, viên chức có nghĩa vụ thi hành vi bản án quyết định của tòa án hành chính chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25 và Điều 26 Nghị định này.

Xác định thẩm quyền giải quyết khi vừa có đơn khiếu nại vừa có đơn khởi kiện theo luật tố tụng hành chính 2015.

Theo Luật tố tụng hành chính 2015 người vừa có đơn khiếu nại vừa có đơn khởi kiện phải lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc là Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đồng thời phải gửi thông báo bằng văn bản đến cho Tòa án cho dù có chọn Tòa án hay không. Có thể thấy thay vì quy định cụ thể chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này thì Luật tố tụng hành 2015 chính lại trao cho người có đơn khởi kiện, đơn khiếu nại được phép lựa chọn quan giải quyết yêu cầu của mình nhằm đảm bảo được tối đa lợi ích của người khởi kiện, khiếu nại.