Tư vấn nộp thuế môn bài

Câu hỏi:

Xin chào ông tôi có một Hợp tác xã ngưng hoạt động từ 01/4/2015 đến 01/4/2016 nhưng đến 29/3/2016 thì giải thể. Hỏi có phải nộp thuế môn bài năm 2016 không?

Chào bạn, với nội dung câu hỏi của bạn, Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và Cộng sự tư vấn như sau:

Căn cứ theo điểm đ, khoản 1, điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ quy định về việc người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Đồng thời, khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Theo đó, tại công văn số 1263/TCT-KK ngày 18/04/2013  hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài quy định: “Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.”

Như vậy, với trường hợp của bạn, nếu khi tạm ngừng kinh doanh, bạn có thông báo bằng văn bản gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 15 ngày thì bạn chỉ phải nộp thuế môn bài của năm thứ nhất (tức năm 2015) và không phải nộp thuế môn bài của năm 2016. Nhưng nếu khi tạm ngừng kinh doanh không thực hiện theo thủ tục trên tự ý ngừng hoạt động thì bạn vẫn phải nộp đủ số thuế như đã quy định.