Điều kiện và hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản

khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng những chế độ bảo hiểm tương ứng với loại hình bảo hiểm. Chế độ thai sản chỉ có khi người lao động đóng loại bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên không phải đối với mọi trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản, mà chỉ đối với những lao động thuộc trường hợp, đáp ứng những điều kiện nhất định mới được hưởng chính sách bảo hiểm đối với chế độ này

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.