Điều kiện và hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản

khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng những chế độ bảo hiểm tương ứng với loại hình bảo hiểm. Chế độ thai sản chỉ có khi người lao động đóng loại bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên không phải đối với mọi trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản, mà chỉ đối với những lao động thuộc trường hợp, đáp ứng những điều kiện nhất định mới được hưởng chính sách bảo hiểm đối với chế độ này