Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư này quy định về đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Luật Hộ tịch năm 2014

Luật Hộ tịch quy định về các vấn đề: khai sinh, khai tử, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, thay đổi họ tên, thay đổi và cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính…