Nghị định số 14/2016/NĐ-CP Quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Nghị định này hướng dẫn Luật nghĩa vụ quân sự về công dân nữ; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; binh sĩ dự bị hạng hai…

Nghị định số 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định này hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; chế độ với công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự