Nhận nuôi con nuôi trong nước

Việc nhận nuôi con nuôi trong nước luôn phải tuân thủ theo những quy định chặt chẽ của pháp luật, trong nhận nuôi con nuôi con nuôi cả người nhận nuôi và cả con nuôi đều phải chuẩn bị những hồ sơ cần thiết.

Thủ tục nhận nuôi con nuôi đích danh trong nước

Nhận nuôi con nuôi đích danh là người nhận nuôi con nuôi đã tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi và tiến hành đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn đọc về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin nhận nuôi con nuôi đích danh trong nước.

Luật nuôi con nuôi năm 2010

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.