Những ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm cũng như hạn chế. Việc hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp, sẽ là cơ sở để chủ doanh nghiệp cũng như những người đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.