Nghị định Số: 67/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án

Thông tư liên tịch Số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Thông tư này áp dụng đối với : trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông tư Số: 25/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Có hiệu lực: 01/09/2015 Hết hiệu lực: 14/10/2016 Văn bản thay thế: Nghị định Số: 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp …